כתב ויתור משפטי   

המידע המופיע באתרי האינטרנט האלה נבדק ומעודכן על ידי HeidelbergCement AG בבדיקת נאותות באופן קבוע. עם זאת, הדבר לא חל על תוכן המיוצר על ידי המשתמשים. על פי סעיף 8 עד 10 ב-TMG, איננו מחויבים לבקר את התוכן של צדדים שלישיים הנשמר או מפורסם, ואיננו מבצעים בירורים בנסיבות המעידות על פעילות לא חוקית כלשהי. אם יוודע לנו שיש הפרות כלשהן, נמחק מיד כל תוכן כזה.

אתר האינטרנט שלנו מכיל קישורים או קשור לאתרים של צדדים שלישיים שהתוכן שלהם הוא מעבר לשליטתנו ואיננו נושאים באחריות כלשהי לגביהם. אם יוודע לנו על הפרה כלשהי, נמחק מיד את כל הקישורים הקשורים בכך.

בנוסף, HeidelbergCement AG שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לתקן את המידע הניתן במועד כלשהו, ללא הודעה מוקדמת.