1.הגשה

על ידי פתיחת חשבון משתמש באתר של Quarry Life Award (https://www.quarerylifeaward.com) הנך מקבל את התנאים וההסכמות הקשורות לתחרות, בכפוף לתנאים הללו, כדלקמן:

2. הגדרות

"קטגוריות" הן קבוצות הנושאים שהפרויקטים מתייחסים אליהן. הקטגוריות של הפרויקטים בזרם המחקר הן ניהול מגוון ביולוגי, מחקר בתי גידול וזנים ומעבר לגבולות המחצבה. בזרם הקהילה, קטגוריות הפרויקטים הן מגוון ביולוגי וחינוך, חיבור בין מחצבות וקהילות מקומיות ופתרונות מבוססי טבע.

"תחרות" משמעה הן התחרות הארצית והן התחרות הבינלאומית לפרסי חיי המחצבה (QLA). 

"מתמודדים" משמעם אדם או קבוצת אנשים, המעורבים בהצעה אחת, הנוטלים חלק בתחרות.

"תרומה פיננסית" משמעה התרומה הפיננסית הניתנת על ידי היידלברג צמנט כדי לכסות באופן חלקי עלויות הכרוכות בשלב המחקר בתחרות. מתאם הפרסים הארצי בכל תחרות ארצית יהיה אחראי להעניק את הסכום הזה למתמודד הזוכה. הסכום ייקבע על פי שיקול הדעת של היידלברג צמנט.

"תחרות בינלאומית" משמעה התחרות כפי שמתואר בסעיף 8.

"זוכים בינלאומיים" משמעם המתמודדים הנבחרים הזוכים (6 זוכים בקטגוריות ו-1 זוכה בפרס הגדול, כפי שמתואר בסעיף 13.2 בתחרות הבינלאומית.

היידלברג צמנט משמעה Heidelberg Cement AG  (Berliner Strabe 6, 69120 Heidelberg, Germany)

"כיצד להשתתף" משמעו ההוראות לפרסי QLA, המופיעות כאן.

"חבר השופטים" הוא חבר השופטים הבינלאומי או אחד מחברי השופטים הארציים, כפי שמתואר בסעיף 7 בתנאים הללו.

"תחרות ארצית" משמעה התחרות בכל מדינה או קבוצת מדינות (אם הדבר ישים), כפי שמפורט בסעיף 6.

"הזוכים הארציים" משמעם המתמודדים הזוכים המדורגים במקום הראשון בזרם המחקר ובזרם הקהילה בתחרות הארצית.

"פרויקטים משתתפים" הם ששת הפרויקטים הטובים ביותר אשר ייבחרו על ידי חברי השופטים הארציים כפרויקטים העוברים לשלב המחקר.

"הפרס" משמעו סכום הכסף המוענק לזוכים הארציים ולזוכים הבינלאומיים.

"הצעות לפרויקטים" משמען הצעות הפרויקט הראשוניות המוגשות על ידי המתמודדים בתחרות (כפי שמתואר בסעיף "כיצד להשתתף").

"דוחות פרויקט" משמעם דוחות הפרויקט הסופיים המוגשים על ידי המתמודדים שהצעות הפרויקט שלהם נבחרות כשש ההגשות הטובות ביותר במדינתם (כפי שמתואר בסעיף "כיצד להשתתף".

"שלב המחקר" הוא פרק הזמן בין הרגע בו מתמודד נבחר לאחת משש ההצעות הטובות במדינה, עד שהוא יכול להתחיל ביישום הצעתו לפרויקט. שלב המחקר נקבע בין ינואר 2021 ו-20 בספטמבר 2021.

"זרם" הוא קבוצה של קטגוריות של נושאי פרויקט. במהדורה של 2020 הוגדרו שני זרמי קטגוריות: זרם המחקר וזרם הקהילה (כפי שמתואר בסעיף "כיצד להשתתף").

"תנאים" משמעם התנאים המפורטים כאן.

"שש ההצעות הטובות ביותר" , כפי שמוגדר בסעיף 7.7.

"מחצבה" או "מחצבות" משמען קרקע או אתרים בבעלות היידלברג צמנט או אחת מחברות הבת שלה המשתתפות בתחרות.

3. מארגן התחרות

מארגן התחרות הוא היידלברג צמנט. עם זאת, בתחרות הארציות, היידלברג צמנט יכולה להפקיד בידי חברות הבת הארציות שלה את ארגון התחרות ובחירת חבר השופטים. החברות הללו כפופות לאותם תנאים ולתנאי ההשתתפות והתחרות כפי שמתואר במסמך "כיצד להשתתף". המתמודדים יכולים תמיד להפנות תלונות לגבי התחרות אל היידלברג צמנט:

Heidelberg Cement AG

Berliner Strabe 6

69120 Heidelberg

Germany

טלפון: +49 6221 481-0

פקס: +49 6221 481-13218

quarrylifeaward@heidelbergcement.com

4.זכאות להשתתף

4.1 המשתתפים יכולים להיות אנשים נפרדים או צוותים.

צוותים יכולים להשתתף בתחרות ארצית אחת בלבד. עליהם למנות איש קשר ראשי. כל חברי הצוות צריכים לעמוד בדרישות, על פי התנאים הללו. 
אדם יחיד יכול להשתתף בתחרות ארצית אחת בלבד, והוא יכול להשתתף פעם אחת, לבדו ראו כחבר בצוות. כל אדם יכול להגיש הגשת פרויקט אחת בלבד.
אנשים נפרדים וחברי צוות צריכים להיות בגיל 16 מינימום.
אנשים נפרדים וצוותים לא יכולים להשתתף בשתי תחרויות.

4.2      מותר לשתף פעולה עם גורמים שלישיים וארגונים לא ממשלתיים, אך יש לדווח על כך במועד הגשת הפרויקט.

4.3      עובדי היידלברג צמנט ועובדים בחברות בת של היידלברג צמנט לא רשאים להשתתף.

4.4      כדי להשתתף בתחרות כיחיד או כחבר צוות, צריך לפתוח חשבון באתר האינטרנט של Quarry Life Award. לגבי עיבוד נתונים אישיים, ראה מדיניות הפרטיות.

5. הצעות לפרויקט ודוחות פרויקט

5.1 הצעות פרויקט צריכות :

1) לאפשר ביצוע בפרק הזמן שבין ינואר 2021 עד ספטמבר 2021

2) להיות מוגשות לחבר השופטים הארצי עד 18 בנובמבר 2020 ו-

3) לקיים את ההוראות של "כיצד להשתתף".

5.2      אם יחיד (יחידים) או צוותים כבר עובדים על פרויקט מגוון ביולוגי אשר החל לפני התחלת התחרות, הם לא יכולים להתקבל לתחרות עם פרויקט שהחל קודם לכן. יחד עם זאת, אם אותו פרויקט מורחב או מפותח לאחר מכן ב-2021 כדי לכלול אספקט חדש של מגוון ביולוגי, אזי אותו אספקט חדש יכול להתקבל לתחרות, על פי סיקול דעתה הבלעדי של היידלברג צמנט.

5.3      חברי השופטים הארציים יבדקו את כל ההצעות המוגשות לפרויקטים ואת דוחות הפרויקטים. כל הגשה שלא מקיימת את התנאים הללו ואת ההוראות להשתתפות יכולה להיפסל על פי שיקול דעתה של היידלברג צמנט.

6. תחרויות ארציות

6.1     כל מתמודד רשאי להשתתף בתחרות ארצית אחת בלבד.

6.2      כל מחצבה משתתפת תוכרז כשייכת לתחרות ארצית ספציפית, וכל הצעת פרויקט צריכה להתייחס למחצבה בתחרות ארצית אחת בלבד.

6.3      התחרות הארצית אליה המתמודד מגיש הצעת פרויקט תיקבע על פי המחצבה שהצעת הפרויקט מבוססת עליה. עם זאת, מתמודדים יכולים להגיש הצעות לפרויקט למחצבות במדינת מגוריהם (ניתן לחרוג מדרישה זו במקרה של תחרויות חוצות ארצות ו/או אחרי אישור של מתאם ארצי). הלאום של מתמודד אינו רלבנטי למטרות הקביעה של התחרות הארצית אליה נכנסים.

6.4     הזוכים הארציים יקבעו על ידי חבר השופטים של אותה מדינה.

6.5      תחרויות ארציות יכולות לשלב מספר מדינות בתחרות אחת. למטרות הפרסים, היידלברג צמנט שומרת לעצמה את הזכות לצרף מספר מחצבות ממדינות שונות לתחרות ארצית אחת. הפרסים יוענקו בתחרות הארצית בלבד, ולא לכל מדינה בתחרות הארצית.

7. חבר השופטים

7.1     כל חבר שופטים ארצי יקבע את הזוכים בכל תחרות ארצית.

7.2      בעת הדיונים, חבר השופטים יציין את הזרם, הקטגוריות וההערכה, כפי שמתואר בסעיף "כיצד להשתתף".

7.3      חברי השפטים הארציים והבינלאומיים ימונו, יהיו תחת פיקוח, ובעת הצורך, יוחלפו על ידי היידלברג צמנט או חברת הבת הארצית הרלבנטית, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

7.4      בכל תחרות ארצית יהיה חבר שופטים ארצי. חבר שופטים ארצי יכול לכלול מומחים במגוון ביולוגי, שיש להם ידע ספציפי בבתי הגידול האזוריים, מנהלים בהיידלברג צמנט או מנהלים מחברת הבת הארצית הרלבנטית שהם רלבנטיים מנקודת המבט העסקית, וחברות בת אחרות של היידלברג צמנט או של חברת הבת הארצית הממונה. החברים בחבר השופטים הארצי ידעו לדבר הן את השפה המקומית והן  אנגלית.

7.5      לגבי התחרות הבינלאומית, יהיה חבר שופטים בינלאומי אשר יבחר בזוכים הבינלאומיים.

7.6      כל חבר שופטים רשאי לבחור בשיטות שברצונו ליישם בדיונים. במסגרת הקריטריונים לבחירת פרויקטים כפי שמתואר בסעיף "כיצד להשתתף", לחבר השופטים יש את הסמכות לקבל החלטות כפי שהוא יראה לנכון.

7.7      בדצמבר 2020, כל חבר שופטים ארצי יבחר בשש ההצעות המובילות לפרויקטים אשר ייכנסו לשלב המחקר (שש ההגשות הטובות ביותר). שש ההגשות הטובות ביותר יכולות להיות זכאיות לקבל תרומה כספית לכיסוי עלויות הפרויקט. כל שש ההגשות הטובות ביותר יוכרזו באותו חודש.

7.8      בסתיו 2021, כל אחד מחברי השופטים הארציים יעניקו בכל זרם את המקום הראשון למתמודדים שלדעתם הציעו את הפרויקטים הטובים ביותר בתחרות הארצית. רק ההגשות שיתקבלו לשלב המחקר על פי סעיף 7.7 ייבחנו לשלב הזה.

8. התחרות הבינלאומית

8.1      כדי להתמודד בתחרות הבינלאומית, שש ההגשות הטובות ביותר בכל תחרות ארצית צריכות להגיש את הצעת הפרויקט באנגלית (אם היא לא באנגלית כבר). לא ניתן להיכנס רק לתחרות הבינלאומית, וכל הגשה צריכה להיות מוקצית לתחרות ארצית ספציפית, כפי שמתואר בסעיפים 6.2 ו-6.3.

8.2      חבר השופטים הבינלאומי יבחר מכל תחרות ארצית  את שש ההגשות הטובות ביותר שיעברו לשלב המחקר, על פי סעיף 7.7. חבר השופטים הבינלאומי, לפני סוף דצמבר 2021, יבחר בזוכים הבינלאומיים במהדורה ה-5 של התחרות.

9. תקשורת

קשר ישיר ייווצר רק עם שש ההגשות הטובות ביותר מכל מדינה. רק הזוכים הבינלאומיים והזוכים הארציים יקבלו הודעה ישירה. היידלברג צמנט או חברת הבת הארצית הרלבנטית יעשו כל מאמץ ליצור קשר עם כל המשתתפים כדי להודיע להם אם הצעתם נבחרה או לא. 

10.      פרסום שש ההצעות הטובות ביותר והזוכים הארציים והבינלאומיים; הגנה על נתונים אישיים של צדדים שלישיים

10.1    המתמודדים צריכים לדעת שכל הנתונים המועלים לחשבון המשתמש בתחרות ובדוחות הפרויקט של שש ההגשות הטובות ביותר יפורסמו באופן ציבורי באתר האינטרנט של Quarry Life Award. הנתונים הללו ודוחות הפרויקט לא צריכים לכלול נתונים אישיים של המשתתפים או צדדים שלישיים. עם זאת, אם כוללים בהם נתונים אישיים, להיידלברג צמנט וחברות הבת שלה יש זכות לגיטימית לעבד את הנתונים האישיים הללו, מאחר ופרסי Quarry Life מאפשרים להיידלברג צמנט וחברות הבת שלה להפגין בציבור את מאמצי הקיימות שלהן, ובמסגרת מאמץ זה, הן מציגות באתר האינטרנט של פרסי Quarry Life את התחרויות הנוכחיות והקודמות. בשל אותה סיבה, להיידלברג צמנט וחברות הבת שלה יש זכות לגיטימית לפרסם שמות ותמונות של זוכים ארציים ובינלאומיים, כולל העברה של הנתונים האישיים האלה לעיתונות הארצית והבינלאומית.

10.2    אם הנתונים והמסמכים המועלים ו/או הצעת הפרויקט ו/או דוח הפרויקט מכילים נתונים אישיים של אנשים, המתמודדים מתחייבים במפורש כי כולם נתנו את אישורם לעיבוד הנתונים האישיים האלה על ידי היידלברג צמנט וחברות הבת שלה. הדבר כולל אחסון בשרתים של היידלברג צמנט, העברת המידע למתאמים בינלאומיים וארציים, וכן לחברי צוות השופטים הארציים והבינלאומיים, אבל גם לכלל הציבור, ואחסון והעברה לארכיון של אתר האינטרנט של  פרסי Quarry Life. המתחרים מאשרים כי ייתכן שהיידלברג צמנט וחברות הבת שלה יצטרכו למחוק את הנתונים או המידע, אם אדם כלשהו יבקש זאת מהיידלברג צמנט ו/או חברת הבת שלה. נתונים אישיים כוללים תמונות שבהם אפשר לזהות אנשים.

10.3    מדיניות הפרטיות שלנו https://www.quarrylifeaward.co.uk/privacy מהווה חלק מהתנאים הללו.

11. קניין רוחני, זכויות פרסום

11.1    על ידי הגשת הצעה להשתתפות בתחרות, המתמודדים מתחייבים ומאשרים במפורש כי כל הרכיבים של הצעת הפרויקט שלהם, הפרויקט ודוח הפרויקט:

הם יצירות מקוריות ; ו-
אינם מפרים זכויות קניין רוחני, כולל זכויות יוצרים, סמלים מסחריים, ידע טכני, סודות מסחריים או פטנטים ו/או זכויות פרטיות או פרסום של אדם כלשהו, או זכות אחרת כלשהי של צדדים שלישיים. כל הפרה של קניין רוחני, שימוש לרעה או גניבה ספרותית של עבודה של גורם אחר, באופן כלשהו, יגרמו לפסילה מיידית ולביטול הזכאות לקבל פרסים, הכרות ומענקים.
כל זכות קניין רוחני וזכויות לקניין תעשייתי במידע כלשהו יישארו בידי המתמודדים, אבל פריטים פיזיים ואלקטרוניים המוגשים להיידלברג צמנט יהפכו לרכושה של היידבלרג צמנט ולא יוחזרו אחרי התחרות. הדבר כולל הצעות לפרויקט, דוחות פרויקט או הגשות אחרות הנפסלות מסיבה כלשהי על פי התנאים האלה.
בעצם ההגשה, המתמודדים נותנים להיידלברג צמנט ולחברות הבת זכות ואישור לא מוגבלים לפרסם, להשתמש, להעתיק, לשנות, להפיץ או לפרסם בפומבי את הצעתם לפרויקט, דוחות הפרויקט וכל הגשה (וכל המידע הנכלל בהצעות הללו) למטרה כלשהי ,כולל הצגה באתר האינטרנט של היידלברג צמנט וחברות הבת שלה, ללא כל אזכור או פיצוי למתחרה, מעבר לאפשרות שחבר השופטים יכול להעניק פרס ארצי או בינלאומי למתחרה.
כל המתחרים מסכימים כי היידלברג צמנט וחברות הבת שלה רשאים להשתמש בתוצאות של המחקר המופיע בהצעותיהם ובפרויקטי המחקר הסופיים לביצוע על ידי היידלברג צמנט וחברות הבת שלה, ללא כל אזכור או פיצוי.

 

 

11.2 המתחרים מאשרים כי:

כל חומר שהם מעלים לאתר האינטרנט יהיה נקי מוירוסים, נוזקות, רוגלות או כל תוכנית אלקטרונית דומה אחרת, שיכולה לגרום נזק למערכת של גורם אחר או להפר חוקי פרטיות;
הם לא יפרסמו, יעלו, יפיצו או יציגו באתר האינטרנט של QLA חומר או מידע לא נאות, פוגעני, משמיץ, מפר זכויות, מגונה או לא חוקי.
הם לא יעלו קבצים המכילים תוכנה או חומרים אחרים המוגנים על ידי חוקי הקניין הרוחני או על ידי זכויות פרטיות פרסום, אלא אם כן הם הבעלים של אותן זכויות או שהם קיבלו את כל האישורים הדרושים;
הם לא יורידו לצורך הפצה באופן כלשהו קובץ המפורסם על ידי מתמודד אחר שהם יודעים, או צריכים לדעת באופן סביר, שלא ניתן להפיץ באופן חוקי באופן כזה.
הם לא יכפישו, ישתמשו לרעה, יטרידו, יעקבו, יאיימו או יפרו באופן אחר את הזכויות המשפטיות (זכויות כמו פרטיות ופרסום) של גורמים אחרים;
הם לא יזייפו או ימחקו את שם הכותב, הערות משפטיות ואחרות, ציון של מידע קנייני, תוויות של המקור, מקור התוכנה או כל חומר אחר הנכלל בקובץ המועלה.

11.3    המתמודדים מסכימים לפצות ולמנוע מהיידלברג צמנט וחברות הבת שלה כל נזק אשר יגרם בשל הפרה של בסעיף 11.1 או 11.2.

12. סיבות לפסילה: השלכות ומשך הזמן

12.1    מבלי להגביל את הכלליות של סעיף אחר כלשהו בתנאים הללו, סעיפים 4, 6.3, 11.1 ו-11.2 מציינים סיבות שבשלן אפשר לפסול מתמודד מהתחרות.

12.2    המתמודדים יקבלו תדרוך בריאות ובטיחות ספציפי לאתר מהנהלת האתר לפני התחלת עבודה כלשהי במחצבה. כל המתמודדים מסכימים לציית לתקנות ולדרישות הבריאות והבטיחות הספציפיות לאתר של החברה, והדרישות שיימסרו באותה פגישה. כל מתמודד שלא מקיים את תקנות הבריאות והבטיחות ייפסל לאלתר; במקרה של צוות, הצוות כולו ייפסל.

12.3    כל מתמודד המשתמש בכספים המיועדים לכיסוי עלויות הפרויקט לנושאים שאינם קשורים לתחרות ייפסל על פי שיקול הדעת של היידלברג צמנט, ויחויב להחזיר את כל או חלק מהכספים, על פי שיקול הדעת של היידלברג צמנט.

12.4    מתחרה שנפסל לא יוכל לקבל פרס.

12.5    כל מתחרה אשר במהלך תקופה של שנה אחת (1) אחרי ההכרזה על הפרסים נמצא כמקיים את הסיבות לפסילה במועד התחרות, יוכל להיפסל רטרואקטיבית על פי שיקול הדעת של היידלברג צמנט. הפסילה יכולה לכלול החזרה של כל הפרסים ומחויבות להחזיר כל פרס או מענק כספי. הזכות הזו של היידלברג צמנט ניתנת למימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

13. פרסים

13.1    הזוכים הארציים יקבל את הפרסים הבאים במזומן.

רק הזוכה במקום הראשון בכל זרם ארצי יקבל פרס. לגבי גובה הפרס, הסכום יהיה שווה לכוח קנייה של 5000 יורו במטבע המקומי.

13.2    ברמה הבינלאומית, זוכה אחד ייבחר בכל אחת משש הקטגוריות המצוינות להלן, באופן בלתי תלוי בתחרות הארצית, בשני הזרמים. בנוסף, פרס ראשון יוענק ברמה הבינלאומית לפרויקט הטוב ביותר. הזוכים הבינלאומיים יקבלו את הפרסים הבאים במזומן, בנוסף לפרס הארצי שייתכן שהם יזכו בו. פרסים בגובה 10,000 יורו יוענקו בכל אחת מהקטגוריות הבאות:

ניהול מגוון ביולוגיה
חקר בתי גידול וזנים
מעבר לגבולות המחצבה
מגוון ביולוגי וחינוך
חיבור בין מחצבות וקהילות מקומיות
יתרונות מבוססי טבע

פרס ראשון אחד: 30,000 יורו יוענקו לפרויקט הטוב ביותר. 

13.3    מתאם הפרסים הארצי יצור קשר עם הזוכים כדי לקבוע כיצד הכספים יינתנו. אם התחרות הארצית מתקיימת במדינה שיורו אינו המטבע הרשמי בה, הסכומים יומרו למטבע המקומי. הדבר לא חל על פרסים במזומן בתחרות הבינלאומית.

13.4    סכום הפרס יינתן בתוך חודשיים מההודעה למתמודדים ובניכוי כל מס שיש לנכות ממנו, ככל שנדרש, בהתאם להוראות כל דין.

14. שונות

14.1    היידלברג צמנט שומרת את הזכות להעביר את כל הזכויות או החובות שלה, על פי התנאים הללו, לחברת בת שהיא בבעלות מלאה שלה. היידלברג צמנט תהיה רשאית להעביר את כל או חלק משיקול דעתה, על פי התנאים הללו, לאדם טבעי או לאנשים המשמשים כסוכנים שלה.

14.2    באופן בלתי תלוי במיקום הגיאוגרפי של המשתתף, התנאים הללו כפופים לחוקי גרמניה (מלבד אמנת האו"ם בדבר חוזים למכר טובין בין-לאומי ( CISG)) ולא לחוקי המדינה בה מתקיימת התחרות הארצית.